คำสั่งจังหวัดกำแพงเพชร ที่ 30/2564 เรื่อง มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ฉบับที่ 17)


8 ม.ค. 2564 | 4486