ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง เทศบาลเมืองกำแพงเพชรลงพื้นที่จัดความเป็นระเบียบเรียบร้อย ประจำปี 2564


13 ม.ค. 2564 | 209


    

     เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ภายใต้การนำของ นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ได้มีนโยบายให้หน่วยงานในสังกัดดำเนินการลงพื้นที่จัดความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร โดยร่วมกับหน่วยงานราชการ จำนวน 4 หน่วยงาน ทำงานแบบบูรณาร่วมกันกับเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ประกอบด้วย สถานีตำรวจภูธรเมืองกำแพงเพชร แขวงการทางกำแพงเพชร ทางหลวงชนบทจังหวัดกำแพงเพชร และศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกำแพงเพชร เนื่องจากภายในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ย่านธุรกิจการค้าใจกลางเมืองกำแพงเพชรมีแนวโน้มที่จะมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการจัดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองเนื่องจากผู้ประกอบการค้าบางรายนำสินค้า หรือสิ่งของมาตั้งวาง หรือจำหน่ายสินค้ารุกล้ำบนถนนและทางเท้า ทำให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนผู้ใช้ทางเท้าไม่สามารถสัญจรไปมาได้สะดวก บ้านเมืองขาดความเป็นระเบียบเรียบร้อย งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล บูรณาการร่วมกันกับ สถานีตำรวจภูธรเมืองกำแพงเพชร แขวงการทางกำแพงเพชร ทางหลวงชนบทจังหวัดกำแพงเพชร และศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกำแพงเพชร จัดความเป็นระเบียบเรียบร้อย ประจำปี 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ใช้ทางเท้าได้สัญจรไปมาได้โดยสะดวกและปลอดภัย เพื่อให้บ้านเมืองมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด สวยงาม และเพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดูแลรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง เริ่มดำเนินการระหว่างเดือนมกราคม– เดือนกันยายน เป็นเวลา 8 เดือนของทุกปี โดยจะดำเนินการจัดระเบียบทางเท้าถนนสายหลัก จำนวน 11 สาย ดังนี้

1. ถนนราชดำเนิน1

2. ถนนเทศา1

3. ถนนกำแพงเพชร

4. ถนนเจริญสุข

5. ถนนบำรุงราษฎร์

6. ถนนเทศบาล1

7. ถนนวิจิตร2

8. ถนนราษฎร์ร่วมใจ

9. ถนนประชาหรรษา

10. ถนนเทศา 2

11. ถนนชากังราว

     จึงขอประชาสัมพันธ์มาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน