ข่าวประชาสัมพันธ์ ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 17) และแนวทางการตรวจคัดกรองการเดินทางข้ามจังหวัด


15 ม.ค. 2564 | 283