ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง รายละเอียดขั้นตอนการยืนยันผู้ประกอบการเพื่อเข้าร่วมโครงการเราชนะ