คำสั่งคณะกกรมการว่าด้วยความปลอดภัยของสินค้าและบริการ ที่ ๖/๒๕๖๓ เรื่อง งดให้บริการฆ่าเชื้อโรคด้วยอุปกรณ์ที่มีรังสี UVC เป็นการชั่วคราว


10 ก.พ. 2564 | 238