คำสั่งจังหวัดกำแพงเพชร ที่ ๔๗๙/๒๕๖๔ เรื่อง มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ฉบับที่ ๑๘ )