ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์ และวิธีปิดประกาศ และแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลืกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกำแพงเพชรและนายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร