คำสั่งจังหวัดกำแพงเพชร ที่ 544/2564 เรื่อง มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ฉบับที่ 19)