ประกาศสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง การเพิ่มชื่อหรือถอนชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร


2 มี.ค. 2564 | 112