คำสั่งจังหวัดกำแพงเพชร ที่ 658/2564 เรื่อง มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ฉบับที่ 20)


3 มี.ค. 2564 | 349