สรุปผลการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทกข์ เกี่ยวกับปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ หรือการทุจริตของเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563


15 มี.ค. 2564 | 42