ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง ข้อแนะนำในการใช้บริการเกาะกลางน้ำตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019


19 มี.ค. 2564 | 118