สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้รับบริการแพทย์แผนไทย ตามโครงการบริการคลินิกแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก ณ ศูนย์บริการแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ 2564 (รอบ 6 เดือนแรก ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564)