ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจดทะเบียนผู้ประนีประนอมคดีครอบครัวในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร