ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองกำแพงเพชร อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 2


23 มี.ค. 2564 | 194หมายเหตุ หมายเลข 4 เขต 2 : อยู่ระหว่างศาลอุทธรณ์วินิจฉัยการถอนรายชื่อออกจากบัญชี รายชื่อผู้สมัคร การวินิจฉัยดังกล่าวจะแล้วเสร็จก่อนวันเลือกตั้ง ตามมาตรา 56 ของพระราชบัญญัติการเลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562