สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เดือนตุลาคม 2562 ถึง กันยายน 2563) เทศบาลเมืองกำแพงเพชร