สรุปผลการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เกี่ยวกับปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ หรือการทุจริตของเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบ 6 เดือนแรก)


31 มี.ค. 2564 | 46