คำสั่งจังหวัดกำแพงเพชร ที่ 945/2564 เรื่อง มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ฉบับที่ 22)


19 เม.ย. 2564 | 354