ประกาศสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง การเปิดให้บริการงานทะเบียนราษฎรและงานบัตรประจำตัวประชานในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID–19)


20 เม.ย. 2564 | 143