มาตรการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจและมาตรการทางวินัยของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างทั่วไป เทศบาลเมืองกำแพงเพชร