ปะกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง ประมวลจริยธรรมข้าราชการของเทศบาลเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร