คำสั่งเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ที่ 986/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ


4 ม.ค. 2564 | 157