คำสั่งจังหวัดกำแพงเพชร ที่ 1021/2564 เรื่อง มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ฉบับที่ 23)


30 เม.ย. 2564 | 113