รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือนแรก (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) เทศบาลเมืองกำแพงเพชร