คำสั่งจังหวัดกำแพงเพชร ที่ 1070/2564 เรื่อง มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 2019 (ฉบับที่ 24)


3 พ.ค. 2564 | 363