คำสั่งจังหวัดกำแพงเพชร ที่ 1230/2564 เรื่อง มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ฉบับที่ 25)


17 พ.ค. 2564 | 69