ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง ผลการตรวจวิเคราะห์อาหารประเภทน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทและน้ำแข็งเพื่อการบริโภค โดยสถานประกอบการผลิตเป็นผู้ส่งตรวจวิเคราะห์คุณภาพ ประจำปี 2564


24 พ.ค. 2564 | 48