คำสั่งจังหวัดกำแพงเพชร ที่ 1244/2564 เรื่อง มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ฉบับที่ 26)


27 พ.ค. 2564 | 745