ข่าวประชาสัมพันธ์ อำเภอเมืองกำแพงเพชร และโรงพยาบาลกำแพงเพชร เนื่องจากสถานการณ์การฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 201- หรือ โควิด 19 ของจังหวัดกำแพงเพชร ณ สมาคมไร่อ้อย


7 มิ.ย. 2564 | 5398    ข่าวประชาสัมพันธ์ อำเภอเมืองกำแพงเพชร และโรงพยาบาลกำแพงเพชร เนื่องจากสถานการณ์การฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 201- หรือ โควิด 19 ของจังหวัดกำแพงเพชร ณ สมาคมไร่อ้อย ในวันที่ 7 มิถุนายน 2564 ปรากฏว่า มีผู้ที่ลงทะเบียนกับ เจ้าหน้าที่ หรืออาสาสมัครสาธารณสุข มีใบนัดหมาย แต่ไม่ได้รับการติดต่อยืนยันนัดหมายจากเจ้าหน้าที่ เดินทางไปขอรับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 ส่งผลให้จำนวนวัคซีนไม่เพียงพอ ดังนั้น เพื่อให้การบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 เป็นไปอย่างพียงพอในแต่ละวัน อำเภอเมืองกำแพงเพชรและโรงพยาบาลกำแพงเพชร จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ว่า นับตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป ผู้ที่ได้รับการนัดหมาย แต่ยังไม่ได้รับการติดต่อยืนยันจากเจ้าหน้าที่ จะไม่ได้รับการฉีดวัคซีนจากเจ้าหน้าที่แต่อย่างใด และขอให้ท่านที่มีนัดหมายโปรดรอจนกว่าจะได้รับการแจ้งติดต่อยืนยันจากเจ้าหน้าที่อีกครั้งหนึ่ง จึงขอประชาสัมพันธ์มาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน