คำสั่งจังหวัดกำแพงเพชร ที่ 1612/2564 เรื่อง มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ฉบับที่ 27)


22 มิ.ย. 2564 | 209