แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2564 (เพิ่มเติมฉบับที่ 2/2564) เทศบาลเมืองกำแพงเพชร