คำสั่งจังหวัดกำแพงเพชร ที่ 1647/2564 เรื่อง มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ฉบับที่ 28)


1 ก.ค. 2564 | 161