กองวิชาการและงานแผน


กองวิชาการและแผนงาน

นายระพิน ดิษทับ

ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน

โทรศัพท์ 0-5571-8200 ต่อ 331

ภารกิจหน้าที่ของกองวิชาการและแผนงาน

จัดทำแผนและงบประมาณ เพื่อการพัฒนาเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร โครงการ กิจกรรม ขององค์กร เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ ส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมายแก่ประชาชน และอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการขอรับบริการทั่วไป

งานแผนงานและงบประมาณ

โทรศัพท์ 0-5571-8200 ต่อ 332

ภารกิจบริการ

- จัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองกำแพงเพชร จัดทำแผนการดำเนินงาน และจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

งานนิติการ

-โทรศัพท์ 0-5571-8200 ต่อ 333

ภารกิจบริการ

- ให้บริการความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนผู้เดือดร้อน ไม่ได้รับความเป็นธรรม และเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน ( ศูนย์ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย )

- รับเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภค ( ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภค )

- รับจดทะเบียนพาณิชย์

งานประชาสัมพันธ์

โทรศัพท์ 0-5571-8200 ต่อ 322

ภารกิจบริการ

- ให้บริการข้อมูลข่าวสาร กิจกรรม โครงการของทางราชการเพื่อให้ประชาชนรับทราบกันโดยทั่ว และจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สู่ประชาชน เสริมสร้างภาพลักษณ์ สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กร กับชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผ่านช่องทางการสื่อสาร เช่น www.kppmu.go.th facebook เทศบาลเมืองกำแพงเพชร งานประชาสัมพันธ์ หนังสือพิมพ์ชากังราว รถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ ป้ายประชาสัมพันธ์ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการและศูนย์ราชการสะดวก

งานส่งเสริมการท่องเที่ยว

โทรศัพท์ 0-557-118-200 ต่อ 322

ภารกิจบริการ

- ให้บริการรถรางนำเที่ยวพร้อมบรรยายให้ความรู้แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญในเมืองกำแพงเพชร และ ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวร่วมกับหน่วยงาน ภาคีเครือข่ายทางการท่องเที่ยว เพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรและเป็นการส่งเสริมการให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการท่องเที่ยวของเมืองกำแพงเพชร

ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน

นายระพิน ดิษทับ

ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน

ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

จ่าเอกวิโรจน์ ปิงวงค์ษา

หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ ระดับต้น

งานจัดทำงบประมาณ

จ่าเอกวิโรจน์ ปิงวงค์ษา

หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ ระดับต้น

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางศุภลักษณ์ นามกุณี

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

-ว่าง-

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ฝ่ายนิติกร

นายเก่งกล้า เกตุแก้ว

หัวหน้าฝ่ายนิติการ ระดับต้น

งานนิติการ

น.ส.กนิษฐา ทะนันไชย

นิติกร ปฎิบัติการ

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

น.ส.ปิยนุช ประเสริฐศักดิ์

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

งานธุรการ

น.ส.เขมจิรา คงอรุณ

เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

งานส่งเสริมการท่องเที่ยว

นายกัมพล ม่วงผล

นักพัฒนาการท่องเที่ยว ปฏิบัติการ

งานประชาสัมพันธ์

น.ส.อัจฉรา รักษ์ชน

นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ

น.ส.กนกกาญจน์ รามบุตร

นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ

กองวิชาการและงานแผน เทศบาลเมืองกำแพงเพชร 

111 ถ.เลี่ยงเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์/  0-5571-8200 , 20 คู่สาย โทรสาร/  0-5571-8225