กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


กลุ่มงานรักษาพยาบาล

ตรวจวินิจฉัย รักษาโรค ฟื้นฟู ส่งเสริมสุขภาพ ควบคุม ป้องกันโรค และภัยสุขภาพ

ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยด้านวิชาการแพทย์และสาธารณสุขเบื้องต้น

รวบรวมข้อมูลและศึกษาสภาวะสุขภาพของประชาชนในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่มีต่อผลต่อสุขภาพของประชาชน

ตรวจชันสูตรทางนิติเวชศาสตร์และสาเหตุการตายทางนิติเวชศาสตร์ ให้เป็นไปตามมาตรฐานทางนิติเวชศาสตร์

งานให้งานการปฐมพยาบาล รักษาพยาบาลผู้ป่วยทั้งในและนอกสถานที่

งานวางแผนและจัดการให้การรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยให้สอดคล้องกับคำสั่งการรักษาของแพทย์

งานวางแผนควบคุมการปฏิบัติงานและประเมินผลตามแผน

งานสนับสนุนแพทย์เกี่ยวกับการตรวจ วินิจฉัย และให้บริการรักษาพยาบาล

งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย


กลุ่มงานทันตกรรม

ตรวจ วินิจฉัย รักษา ฟื้นฟู ส่งเสริม ป้องกันโรคในช่องปากและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง ระดับเบื้องต้นที่ไม่ซับซ้อน

ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ด้านทันตกรรม ทันตสาธารณสุข เบื้องต้นที่ไม่ซับซ้อน

รวบรวมข้อมูลทางวิชาการด้านทันตกรรม ทันตสาธารณสุข เบื้องต้นที่ไม่ซับซ้อน

วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ

ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน

ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ให้คำแนะนำตอบปัญหา และชี้แจง เกี่ยวกับงานทันตกรรม ทันตสาธารณสุข ในระดับเบื้องต้น แก่ผู้ป่วยและญาติ หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป

จัดเก็บข้อมูลและให้บริการข้อมูลเบื้องต้นด้านทันตกรรม ทันตสาธารณสุข

สอน นิเทศ ฝึกอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีทางทันตกรรม ทันตสาธารณสุข แก่นักศึกษา บุคลากรสาธารณสุข


กลุ่มงานเภสัชกรรม

บริการทางเภสัชกรรม เภสัชสาธารณสุขเบื้องต้น

คุ้มครองผู้บริโภค ตรวจวิเคราะห์ ประกันคุณภาพทางห้องปฏิบัติการเบื้องต้น

ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย กำหนดแนวทาง ติดตาม ประเมินผลทางวิชาการเบื้องต้น

จัดทำ พัฒนามาตรฐาน แนวทาง คู่มือเบื้องต้นทางเภสัชกรรม เภสัชสาธารณสุข การคุ้มครองผู้บริโภคสมุนไพร ผลิตภัณฑ์สุขภาพ การแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก

วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ

ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน

ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ให้คำแนะนำ ตอบปัญหา ชี้แจง เกี่ยวกับงานเภสัชกรรม เภสัชสาธารณสุข การคุ้มครองผู้บริโภคในระดับเบื้องต้น

จัดเก็บข้อมูล ให้บริการข้อมูลเบื้องต้นทางเภสัชกรรม เภสัชสาธารณสุข การคุ้มครองผู้บริโภค

สอน นิเทศ ฝึกอบรม ถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยีทางเภสัชกรรม เภสัชสาธารณสุข การคุ้มครองผู้บริโภคแก่นักศึกษา บุคลากรสาธารณสุข


กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ

มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการส่งเสริมและสนับสนุนทางด้านวิชาการ โดยการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย กำหนดมาตรฐานและแผนการดำเนินงานควบคุม กำกับการเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ การสาธารณสุขมูลฐาน ให้บรรลุตามเป้าประสงค์ของกลุ่มงานและปฏิบัติงานอื่นใดตามผู้บังคับบัญชามอบหมาย โดยแบ่งงานภายในส่วนของกลุ่มงานดังนี้

งานส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการวางแผนและดำเนินการด้านส่งเสริมสุขภาพทุกกลุ่มวัย ได้แก่ แม่และเด็ก วัยเรียนและเยาวชน วัยทำงาน รวมถึงการโภชนาการ การส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ อนามัยชุมชน การวางแผนครอบครัวและคุมกำเนิด สุขศึกษา และปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

งานสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการวางแผนพัฒนารูปแบบและดำเนินงานสาธารณสุขมูลฐาน รวมถึงพัฒนาศักยภาพ นิเทศ ติดตาม ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมขององค์กรชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุข องค์กรภาคเอกชนและประชาชนในการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและการดูแลสุขภาพด้วยตนเอง

งานสุขภาพจิต มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการวางแผน และการดำเนินการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพจิตของประชาชน ส่งเสริมเผยแพร่ความรู้และสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนด้านพฤติกรรมสุขภาพสนับสนุน และร่วมมือกับองค์กรและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพจิตของประชาชน

งานส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการวางแผนการให้บริการและดำเนินการด้านการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ทั้งความสมบูรณ์ของร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม

งานป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการวางแผน ค้นคว้า วิจัย การให้บริการ การจัดทำแผนงาน/โครงการด้านการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ ดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ การเฝ้าระวังและสอบสวนทางระบาดวิทยา เช่น โรคไร้เชื้อ โรคระบบหลอดเลือดและหัวใจ โรคระบบประสาท โรคมะเร็ง โรคระบบทางเดินปัสสาวะ โรคที่เกิดจากกรรมพันธุ์ โรคเกิดจากการประกอบอาชีพ โรคเกิดจากสิ่งแวดล้อม การบาดเจ็บ อุบัติเหตุ อุบัติภัย ฯลฯ

ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


กลุ่มงานป้องกันและควบคุมโรค

มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการป้องกัน การสนับสนุนทางด้านวิชาการ โดยการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย กำหนดมาตรการและแผนการดำเนินงาน ควบคุม กำกับการเกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ การป้องกันและบำบัดการติดยาและสารเสพติด ให้บรรลุตาม เป้าประสงค์ของกลุ่มงานและปฏิบัติงานอื่นใดตามผู้บังคับบัญชามอบหมาย โดยแบ่งงานภายในส่วนของกลุ่มงานดังนี้

งานป้องกันโรคและควบคุมโรคติดต่อ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการวางแผน ค้นคว้า วิจัย การให้บริการ การจัดทำแผนงาน/โครงการด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ การเฝ้าระวังและสอบสวนทางระบาดวิทยา เช่น โรคติดเชื้อ โรคติดต่อระบบทางเดินอาหารและน้ำ โรคติดต่อระบบทางเดินหายใจ โรคติดต่อที่นำโดยแมลง โรคที่ติดต่อจากสัตว์สู่คน ฯลฯ การชันสูตรสาธารณสุข การควบคุมสัตว์พาหะนำโรค และงานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

งานป้องกันและบำบัดการติดสารเสพติด มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการวางแผน ค้นคว้า วิจัย การให้บริการ การจัดทำโครงการด้านการป้องกันและบำบัดการติดสารเสพติดในพื้นที่รับผิดชอบ เช่น การบำบัด/รักษาผู้ติดยาและสารเสพติด การฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจ การให้ความรู้เรื่องยาและสารเสพติดในชุมชน โรงเรียน สถานประกอบการ

งานป้องกันและสร้างภูมิคุ้มกันโรค มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการวางแผน ค้นคว้า วิจัย การให้บริการ การจัดทำแผนงาน/โครงการด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน

งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย


กลุ่มงานแพทย์แผนไทย

ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการให้บริการด้านการแพทย์แผนไทยในท้องถิ่น

งานบริการแพทย์แผนไทยทุกสิทธิบัตร

งานบริการแพทย์แผนไทยประยุกต์และแพทย์ทางเลือกอื่นๆ

งานส่งเสริมความรู้แพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกภาคประชาชน

งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านการแพทย์แผนไทย ยาสมุนไพร และผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร

กลุ่มงานธุรการ/การเงิน โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร


งานสารบรรณ

งานดูแลรักษา จัดเตรียม และให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ ติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ ของโรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร

งานตรวจสอบและแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการที่เกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร

งานการลาพักผ่อนประจำปีและการลาอื่น ๆ ของบุคลากรโรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร

งานด้านประชาสัมพันธ์และอำนวยความสะดวกประชาชน

งานจัดทำฎีกา ค่าตอบแทน สวัสดิการ ค่าสาธารณูปโภค-สาธารณูปการของโรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร

งานจัดเก็บค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยรายวันโดยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน และการรักษาเงิน

งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย


กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ดูแล ควบคุมระบบ server hosxp ของโรงพยาบาลชุมชน เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้

รับแจ้งปัญหา hosxp ของโรงพยาบาลชุมชน เทศบาลเมืองกำแพงเพชร และนำปัญหาไปปรึกษากับทางผู้ดูแลระบบของทางโรงพยาบาลกำแพงเพชรหรือสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

สร้างและประมวลผลรายงานที่ศูนย์ข้อมูลต้องการจัดทำรายงานส่งหน่วยงานต่างๆ

ดูแลและตรวจสอบข้อมูลส่งออก 18 แฟ้ม

เป็นที่ปรึกษาให้กับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลชุมชน เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ในกรณีไม่สามารถแก้ปัญหาการบันทึกข้อมูลลงในระบบ hosxp ได้

เขียนโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับความจำเป็นของโรงพยาบาลชุมชน เทศบาลเมืองกำแพงเพชร

เขียนโปรแกรมเพิ่มเติม เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้ hosxp ของผู้ใช้งานระบบ

เขียนโปรแกรมเพื่อลดระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลชุมชน เทศบาลเมืองกำแพงเพชร

แจ้งหัวหน้างานโรงพยาบาลชุมชน เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ในกรณีที่มีเหตุขัดข้อง/เร่งด่วน และรายงานสถานการณ์ปัญหาต่างๆของระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ

อัพเกรดโปรแกรมให้เป็นเวอร์ชั่นใหม่เพื่อให้รองรับการส่งรายงานและเบิกเงินไปยัง สปสช.และประกันสังคม

จัดทำ ดูแลและปรับปรุงเว็บไซด์ของโรงพยาบาลชุมชน เทศบาลเมืองกำแพงเพชรและกองการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

ผู้อำนวยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางศิริวรรณ ดัชมาตย์

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ฝ่ายบริหารสาธารณสุข

นายปกรณ์ ดีสิน

สัตวแพทย์ อาวุโส

งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม

จ่าเอกวชิระ วิเศษสา

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

นางสาวอัจฉราพร ยาสมุทร

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ฝ่ายบริการสาธารณสุขโรงพยาบาลชุมชน

นางปัทมา พวงมาลัย

พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการพิเศษ

งานรักษาพยาบาล

น.ส.ธฐรัศม์ชนม์ ชุติเวทย์คู

พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการพิเศษ

งานส่งเสริมคุณภาพ

น.ส.กุลสินี สาพาที

พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ

งานป้องกันและควบคุมโรค

นางนิมารักษ์ กลิ่นบุบผา

พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการพิเศษ

นางกีรติวดี ฉัตรหลวง

พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ

ฝ่ายรักษาความสะอาดและส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

นางกัณพิชา จุลสุวรรณ

หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ระดับต้น

งานส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

-ว่าง-

งานส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

น.ส.พิชญา หงษ์สุตะเมธี

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ระดับต้น

งานธุรการ

น.ส.วราภรณ์ มังคละคีรี

เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

น.ส.น้ำทิพย์ หริตวร

เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

หมวดหมู่

ไฟล์เอกสารทั้งหมด

กองการสาธารณสุข เทศบาลเมืองกำแพงเพชร 

111 ถ.เลี่ยงเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์/  0-5571-8200 , 20 คู่สาย โทรสาร/  0-5571-8225