กองการช่างสุขาภิบาล


กองการช่างสุขาภิบาล

มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมด้านวัสดุที่ใช้แล้ว (ขยะ) การจัดการคุณภาพน้ำ การควบคุมออกแบบ และก่อสร้างอาคารโรงงานที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การควบคุม ดูแลรักษาตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสีย และมลพิษในด้านอื่น ๆ รวมทั้งการปฏิบัติงานต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย และรับผิดชอบการปฏิบัติงานในฝ่ายต่าง ๆ 3 ฝ่าย ดังนั้น

1 ฝ่ายจัดการสิ่งแวดล้อมด้านวัสดุที่ใช้แล้ว

1.1 งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล มีหน้าที่เกี่ยวกับ

(1) งานกำจัดขยะมูลฝอยและควบคุมสถานที่กำจัดมูลฝอย

(2) งานกำจัดสิ่งปฏิกูล ตามหลักวิชาการสุขาภิบาล

(3) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

2 ฝ่ายจัดการคุณภาพน้ำ

2.1 งานควบคุมและตรวจสอบการบำบัดน้ำเสีย มีหน้าที่เกี่ยวกับ

(1) งานรับน้ำเสียจากอาคาร สถานประกอบการต่าง ๆ ในเขตการบำบัดน้ำเสียเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย

(2) งานกำจัดมูลฝอยและควบคุมสถานที่กำจัดมูลฝอยงานตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียของอาคาร สถานประกอบการมิให้ปล่อยทำลายสภาพแวดล้อมของธรรมชาติ เช่น แม่น้ำ คู คลอง ที่สาธารณะ รวมทั้งการปล่อยน้ำทิ้งลงท่อสาธารณะโดยมิได้รับอนุญาต

(3) งานรับเรื่องราวคำร้องขออนุญาตต่อท่อเชื่อมน้ำเสียหรือน้ำทิ้ง การตรวจสอบเอกสาร รวมทั้งการสำรวจทำผังแนวท่อ และประมาณการจำนวนผู้ขออนุญาต

(4) งานประเมินอัตราค่าธรรมเนียม และค่าใบอนุญาตขอต่อท่อเชื่อมน้ำเสียน้ำทิ้ง รวมทั้งการให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้ขออนุญาตต่อท่อเชื่อม

(5) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

3 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

3.1 งานธุรการ มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้

(1) งานสารบรรณ ร่าง – ชี้แจง – พิมพ์ - โต้ตอบหนังสือ

(2) งานดูแล รักษา จัดเตรียม ประสานงาน และให้บริการเรื่องสถานที่วัสดุอุปกรณ์ติดต่อ และอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ

(3) งานประสานงานเกี่ยวกับการประชุม

(4) งานสาธารณกุศลท้องถิ่น และของหน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอความร่วมมือ

(5) งานควบคุม และเบิกจ่ายเงินงบประมาณเทศบาล

(6) งานรักษาความสะอาด และความปลอดภัยของสถานที่ราชการ

(7) งานจัดทำคำสั่ง และประกาศ

(8) งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมาลา และผู้ทำคุณประโยชน์

(9 ) งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ และร้องเรียน

(10) งานการลาพักผ่อนประจำปี และการลาอื่น ๆ

(11) งานการสวัสดิการต่าง ๆ

(12) งานควบคุมดูแล และรับผิดชอบในงานพัสดุของกองการศึกษา

(13) งานตรวจสอบหลักฐานแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ จัดทำคำสั่งการอยู่เวรยาม ควบคุมสมุดลงเวลาราชการ สมุดเวรยาม รวมทั้งควบคุมวันลาทุกประเภทของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างในสังกัด

(14) งานควบคุม ตรวจสอบการเสนอหนังสือของแต่ละฝ่าย/งาน ก่อนนำเสนอผู้บังคับบัญชา

(15) งานเจ้าหน้าที่จัดทำงบประมาณประจำปี

(16) จัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน ของฝ่ายบริหารการศึกษา รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนการติดตาม และรายงาน

(17) งานเกี่ยวกับการขออนุมัติจัดซื้อ – จัดจ้าง เงินยืมต่าง ๆ ของฝ่ายบริหาร

(18) งานติดต่อประสานงานการประชุมต่าง ๆ เช่น สถานศึกษา และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

(19) งานด้านประชาสัมพันธ์ และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

(20) งานรวบรวมข้อมูล และจัดทำแผนของกองการศึกษา รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนการติดตามและรายงาน

(21) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

ผู้อำนวยการกองช่างสุขาภิบาล

นายวสันต์ เสริฐศรี

ผู้อำนวยการกองช่างสุขาภิบาล

ฝ่ายจัดการสิ่งแวดล้อมด้านวัสดุใช้แล้ว

- ว่าง -

- ว่าง -

งานจำกัดขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อม

นายโชติวุฒิ พุทธรักษา

วิศวกรโยธา ชำนาญการ

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นายอนันต์ ศรัทธาสุข

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ระดับต้น

งานธุรการ

-ว่าง-

เจ้าพนักงานธุรการ

หมวดหมู่

ไฟล์เอกสารทั้งหมด

กองการช่างสุขาภิบาล เทศบาลเมืองกำแพงเพชร 

111 ถ.เลี่ยงเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์/  0-5571-8200 , 20 คู่สาย โทรสาร/  0-5571-8225