กองการสวัสดิการและสังคม

ข้อมูลพื้นฐานหน่วยงาน

ชื่อภาษาไทย “กองการสวัสดิการและสังคม”


หน้าที่ความรับผิดชอบในการดำเนินงาน

เกี่ยวกับงานด้านสาธารณสุขการอนามัยสิ่งแวดล้อม ได้แก่ งานสุขาภิบาลอนามัย และสิ่งแวดล้อม งานรักษาความสะอาด งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ งานสิ่งเสริมสุขภาพ งานสัตวแพทย์ งานด้านการรักษาพยาบาล และงานด้านสาธารณสุขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องภายในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร

วิสัยทัศน์กองการสวัสดิการและสังคม

บริการดี มีน้ำใจ ใส่ใจคุณภาพชีวิต เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม


พันธกิจ

1. พัฒนาสุขภาพอนามัยแก่กลุ่มบุคคล ทุกเพศ ทุกวัย อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งทางด้าน การรักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคและฟื้นฟูสภาพร่างกาย

2. กระจายอำนาจด้านสุขภาพให้ชุมชน โดยการจัดตั้งกองทุนหลักประกันสุขภาพ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนสร้างเสริมสุขภาพอนามัย แก้ปัญหาด้านสุขภาพโดยชุมชนและเพื่อชุมชน

3. พัฒนาองค์ความรู้ให้แก่แระชาชนรู้เท่าทันปัจจัยที่คุกคามสุขภาพที่มีการเปลี่ยนแปลงและมีความยุ่งยากสลับซับซ้อน

4. พัฒนาตลาดสดในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชรให้ได้มาตรฐานตลาดดีมีมาตรฐาน และตลาดสด น่าซื้อ

5. พัฒนางานด้านสุขาภิบาลอาหารให้ได้มาตรฐานอาหารสะอาดรสชาติอร่อย เพื่อสร้างความมั่นใจ แก่ผู้บริโภค

6. สร้างความตระหนักรู้ให้แก่ประชาชนทราบถึงปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา การปรับตัวเพื่อรับมือกับผลกระทบจากการภาวะโลกร้อน

7. สร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

8. สร้างจิตสำนึกแก่ประชาชน ชุมชน โรงเรียน ในเรื่องการจัดการขยะด้วยการลดปริมาณขยะ

9. พัฒนาเครือข่ายองค์กรชุมชน เช่น อาสาสมัครสาธารณสุข หรือองค์กรจิตอาสา เข้ามามีส่วนร่วมในด้านการดูแลสุขภาพ สิ่งแวดล้อมในชุมชน และด้านการคุ้มครองผู้บริโภค

10. ส่งเสริมแพทย์ทางเลือกแก่ประชาชน โดยการจัดตั้งชมรมแพทย์แผนไทย ให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพ โดยแพทย์แผนไทย การใช้สมุนไพร ซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น

กองสวัสดิการสังคม

เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห์ การส่งเสริมสวัสดิการเด็กและเยาวชน การพัฒนาชุมชน การจัดการระเบียบชุมชนหนาแน่นและชุมชนแออัด การจัดให้มีและสนับสนุนกิจกรรมศูนย์เยาวชน การส่งเสริมงานประเพณีท้องถิ่น และงานสาธารณะ การให้คำปรึกษาแนะนำหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคมและปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

งานสังคมสงเคราะห์

หน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้

งานสงเคราะห์ประชาชนผู้ทุกข์ยาก ขาดแคลน ไร้ที่พึ่ง

งานสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ

งานสงเคราะห์ครอบครัวและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตในครอบครัว

งานส่งเสริมและสนับสนุนองค์การสังคมสงเคราะห์ภาคเอกชน

งานสำรวจวิจัยสภาพปัญหาสังคมต่างๆ

งานส่งเสริมสวัสดิภาพสตรีและสงเคราะห์หญิงบางประเภท

งานประสานและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการสังคมสงเคราะห์

งานให้คำปรึกษา แนะนำในด้านสังคมสงเคราะห์แก่ผู้มาขอรับ

งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

งานสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน

หน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้

งานสงเคราะห์เด็กและเยาวชนที่ครอบครัวประสบปัญหา ความเดือดร้อนต่างๆ

งานสงเคราะห์เด็กกำพร้า อนาถา ไร้ที่พึ่ง เร่ร่อนจรจัด ถูกทอดทิ้ง

งานสงเคราะห์เด็กและเยาวชนที่พิการทางร่างกาย สมองและปัญญา

งานให้ความช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่ยากจนทางด้านอุปกรณ์ การเรียน เครื่องแบบนักเรียน อาหารกลางวัน ทุนการศึกษา ฯลฯ

งานส่งเสริมสวัสดิการเด็กและเยาวชน ได้แก่ การสอดส่อง ดูแลและช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ประพฤติตนไม่เหมาะสมแก่วัย

งานประสานและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมสวัสดิการเด็กและเยาวชน

งานให้คำปรึกษา แนะนำแก่เด็กและเยาวชนซึ่งมีปัญหาในด้านต่างๆ

งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

งานธุรการ

หน้าที่รับรับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้

งานสารบรรณ

งานดูแล รักษา จัดเตรียม ประสานงานและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุ

อุปกรณ์ติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ

งานประสานเกี่ยวกับประชุมสภาเทศบาล คณะผู้บริหารท้องถิ่นและพนักงานเทศบาล

งานตรวจสอบแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ

งานสาธารณกุศลของเทศบาลและของหน่วยงานต่างๆ ที่ขอความร่วมมืองานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมาลาและผู้ทำคุณประโยชน์

งานรับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน

งานสวัสดิการต่างๆ

งานรวบรวมข้อมูลและจัดทำแผนงานของกองสวัสดิการสังคม รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติงานตาม แผน การติดตามผลและรายงาน

งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

นายอุโลม ชูสุวรรณ

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

ฝ่ายสังคมสงเคราะห์

นางรจนา แตงทอง

นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ

ฝ่ายพัฒนาชุมชน

นางธารินี สังขนิตย์

นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

น.ส.แสงดาว ภู่สืบพงษ์

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ระดับต้น

หมวดหมู่

ไฟล์เอกสารทั้งหมด

กองการสวัสดิการและสังคม เทศบาลเมืองกำแพงเพชร 

111 ถ.เลี่ยงเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์/  0-5571-8200 , 20 คู่สาย โทรสาร/  0-5571-8225