กองการศึกษา


กองการศึกษา
    มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารศึกษา และพัฒนาการศึกษา ทั้งการศึกษา ในระบบการศึกษา การศึกษานอกระบบการศึกษาและการศึกษาตามอัธยาศัย เช่น การจัดการศึกษาปฐมวัย อนุบาลศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา โดยให้มีงานธุรการ งานการเจ้าหน้าที่ งานบริหารวิชาการ งานโรงเรียน งานศึกษานิเทศก์ งานการศึกษาปฐมวัย งานขยายโอกาสทางการศึกษา งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ งานห้องสมุดพิพิธภัณฑ์และเครือข่ายทางการศึกษา งานกิจการศาสนา ส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม งานกีฬาและนันทนาการ งานกิจกรรมเด็กเยาวชน และการศึกษานอกโรงเรียน และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย แบ่งออกเป็น

ฝ่ายบริหารการศึกษา

    มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานการเจ้าหน้าที่ งานกิจการนักเรียน งานส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง ทางการศึกษางานการศึกษาปฐมวัย งานการเจ้าหน้าที่ มีหน้าที่เกี่ยวกับงานการเจ้าหน้าที่ของกองหรือฝ่าย ดังนี้

1. งานควบคุมดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการบริหารงาน บุคคลของพนักงาน เทศบาลที่สังกัดกองหรือฝ่ายการศึกษา ในเรื่องการกำหนดตำแหน่ง การบรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้าย เลื่อนระดับ ปรับตำแหน่ง การสอบคัดเลือกและการคัดเลือกพนักงานจ้างตามภารกิจ รวมทั้งการจัดทำทะเบียนประวัติและบัตรประวัติพนักงานครูเทศบาล

2. งานวางแผนบุคลากรทางการศึกษา

3. งานประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี

4. งานการพัฒนาบุคลากร เช่น การลาศึกษาต่อ การฝึกอบรม สัมมนา การศึกษาดูงานและ ทัศนศึกษานอกสถานที่

5. งานดำเนินการทางวินัย ร้องเรียนและร้องทุกข์

6. งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

งานโรงเรียน

1. งานควบคุมดูแลโรงเรียนเทศบาล

2. งานตรวจสอบหลักฐานเอกสารต่าง ๆ ของโรงเรียน

3. งานพิจารณาจัดตั้ง ยุบเลิกโรงเรียน

4. งานดูแล จัดเตรียม และบริการวัสดุอุปกรณ์ คู่มือครู สื่อการเรียนการสอนแก่โรงเรียน

5. งานจัดตั้งและส่งเสริมสมาคมครู นักเรียน และมูลนิธิต่าง ๆ ตลอดจนการจัดตั้งกรรมการศึกษาของโรงเรียน และการส่งเสริมการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน

6. งานการติดต่อประสานงานกับสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

7. งานเผยแพร่ข่าวสาร เอกสารต่างๆ กฎ ระเบียบและนโยบายของทางราชการอันเกี่ยวกับ การดำเนินงานของโรงเรียน

8. งานส่งเสริมสุขภาพอนามัยในโรงเรียน

9. งานสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน

10. งานปลูกฝังวินัย และถ่ายทอดวัฒนธรรมของชาติ

11. งานปลูกฝังประชาธิปไตยให้กับเด็กและชุมชน

12. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

13. งานตรวจตราสอดส่องดูแลความประพฤติของนักเรียน

14. งานสำรวจเด็กที่มีอายุตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับเพื่อให้เข้าเรียนตามพระราชบัญญัติประถมศึกษา

15. งานเกี่ยวกับเด็กที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ

16. งานการวิเคราะห์วิจัยศึกษาสาเหตุที่นักเรียนประพฤติตัวไม่เหมาะสม

17. งานประสานงานกับสถานศึกษา ผู้ปกครอง และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

18. งานติดตามแก้ไขปรับปรุง เสนอแนะและวางแผนปฏิบัติงานเกี่ยวกับความประพฤติของนักเรียนเป็นรายบุคคล

19. งานจัดทำรายงานการศึกษาและสถิติข้อมูลต่าง ๆ

20. งานเกี่ยวกับทะเบียน ประกาศนียบัตร และใบสุทธิ

21. งานตรวจสอบสถานที่ที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

22. งานแนะนำตักเตือนห้ามปรามนักเรียนที่ประพฤติตัวไม่เหมาะสมแล้วรายงานเสนอผู้บังคับบัญชาหรือนำตัวนักเรียนมาสอบสวน

23. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

งานการศึกษาปฐมวัย

1. การประสานส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยในระบบโรงเรียน

2. ส่งเสริมและประสานการแก้ไขปัญหาการจัดซื้ออาหารเสริม (นม)อาหารกลางวัน และ พัสดุการศึกษา

3. การประสานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาแก่เด็กที่มีความต้องการพิเศษ

4. การประสานส่งเสริมการพัฒนาห้องสมุดประชาชนในโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

    มีหน้าที่ควบคุมดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับงานสารบรรณและงานธุรการทั่วไปของกอง เช่น ลงทะเบียนรับ-ส่งหนังสือ ร่างหนังสือ จัดเก็บค้นหาเอกสารและติดตามเรื่องให้ทันกำหนดเวลา งานพิมพ์ งานบันทึกข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ งานประชุม การจัดทำรายงานติดตามและ ประเมินผลการปฏิบัติงาน จัดทาสถิติวันลา และรายงานการมาปฏิบัติราชการ จัดทำแผนงานงบประมาณพัสดุ ครุภัณฑ์ และควบคุมดูแลการจัดหาและเบิกจ่ายพัสดุของกอง จัดทาแผนพัฒนาบุคลากร ประสานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกส่วนราชการ และปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

งานระบบสารสนเทศ
1. งานรวบรวมข้อมูลผลการดำเนินการตามโครงการ/กิจกรรมของกองการศึกษาและโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร

2. งานจัดทำระบบสารสนเทศต่าง ๆ เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลประกอบในการดำเนินการ จัดการกิจกรรม/โครงการต่างๆ

3. งานแสวงหาและใช้ข้อมูล ข่าวสาร ในการปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง

4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

งานแผนงานและโครงการ

1. งานเกี่ยวกับการรวบรวมรายละเอียดแผนงานและโครงการของฝ่าย/งานต่าง ๆ และจัดทำร่างแผนพัฒนาการศึกษาเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ซึ่งประกอบด้วยแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาการศึกษาระยะ 4 ปี 2. งานเกี่ยวกับการรวบรวมรายละเอียดแผนงานและโครงการของงาน/ฝ่ายต่างๆ และจัดทำแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกองการศึกษา

3. งานเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลการติดตามผลแผนพัฒนาการศึกษาเทศบาลเมืองกำแพงเพชร และรายงาน

4. งานเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนงานและโครงการของงาน/ฝ่ายต่าง ๆ ของกองการศึกษา ตามมาตรฐานการบริหารงานด้านการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

5. งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

งานงบประมาณ

1. งานเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี เช่น การวางฎีกา เตรียมการเบิกจ่ายและสิ่งแทนตัวเงิน การตรวจสอบหลักฐานใบสำคัญคู่จ่ายเงินประเภททั้งในและนอกงบประมาณรวมถึงการลงบัญชีทำรายการบัญชี

2. งานรวบรวมรายละเอียดและดำเนินการเกี่ยวกับงบประมาณ ของกอง เช่น การรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ในการจัดทำงบประมาณ การทำหนังสือชี้แจงโต้ตอบด้านงบประมาณ การพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่าย

3. งานการบริหารและควบคุมงานงบประมาณของกองการศึกษา

4. งานเกี่ยวกับการทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือนพนักงานครู เทศบาลตามแบบและวิธีการที่สำนักงบประมาณกำหนด เช่น การทำแผนสรุปยอดเงินงบประมาณ อัตราเงินเดือนที่ขอจ่ายประจำปี การจัดทำบัญชีถือ จ่ายเงินเดือน การเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษ 2 ขั้น ตามมติคณะรัฐมนตรี การจัดสถิติเงินเดือนพนักงานครูเทศบาล การจัดทำสถิติประกอบบัญชีถือจ่ายประจำปี ซึ่งแสดงจำนวนโรงเรียน นักเรียน ห้องเรียน และครู

5. งานการพัสดุ เช่น งานเกี่ยวกับการขออนุมัติ จัดหา จัดจ้าง เบิกจ่าย ซ่อมแซม และบำรุงรักษาพัสดุ ตลอดจนทำบัญชีทะเบียนพัสดุ เก็บรักษาใบสำคัญ หลักฐาน เอกสารเกี่ยวกับพัสดุ

6. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

งานธุรการ

1. งานสารบรรณ

2. งานดูแล รักษา จัดเตรียม ประสานงานและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ ติดต่อและ อำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ

3. งานประสานงานเกี่ยวกับการประชุม

4. งานตรวจสอบแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ 5. งานสาธารณกุศลท้องถิ่นและของหน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอความร่วมมือ

6. งานรักษาความสะอาดและความปลอดภัยของสถานที่ราชการ

7. งานจัดทำคำสั่งและประกาศ

8. งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมาลาและผู้ทำคุณประโยชน์

9. งานรับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน

10. งานการลาพักผ่อนประจำปี และการลาอื่น ๆ

11. งานสวัสดิการต่าง ๆ

12. งานด้านประชาสัมพันธ์และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน 4

13. งานรวบรวมข้อมูลและจัดทำแผนของกองการศึกษา รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผน การติดตามและการรายงาน

14. งานเกี่ยวกับการเบิก-จ่ายเงินสวัสดิการของกองการศึกษาและพนักงานครู 15. งานเกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้ง ส.ท., ส.ส., ส.ว. และการเลือกตั้งทางการเมืองอื่นๆ

16. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา

    ศาสนา และวัฒนธรรม มีหน้าที่ควบคุม ดูแล และรับผิดชอบการปฏิบัติงาน ของงานกิจกรรมเด็กและเยาวชน งานกีฬาและนันทนาการ งานการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย และงานส่งเสริมประเพณีศิลปวัฒนธรรม งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน

1. งานพัฒนาเยาวชนให้เป็นไปตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ

2. งานเกี่ยวกับศูนย์เยาวชน

3. งานควบคุมตรวจสอบ นิเทศติดตามผล วัดผลกิจกรรมเยาวชน

4. งานชุมชนต่าง ๆ เช่น การอยู่ค่ายพักแรม

5. งานพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน

6. งานบริการด้านวิชาการอื่น ๆ

7. งานสภาเด็กและเยาวชน

8. งานติดต่อและประสานงานกับสถานศึกษาหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

9. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

งานกีฬาและนันทนาการ

1. งานกำหนดแผนและจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพประชาชน

2. งานจัดฝึกอบรมด้านกีฬาแก่เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป

3. งานจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการกีฬาประเภทต่าง ๆ

4. งานดูแล บำรุงรักษาสนามกีฬา และอุปกรณ์การกีฬา

5. งานการขออนุญาตใช้สนามกีฬา อุปกรณ์กีฬา และการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้

6. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

งานการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย

1. งานการสำรวจ รวบรวมข้อมูลสถิติต่าง ๆ เกี่ยวกับการศึกษานอกโรงเรียน

2. งานเกี่ยวกับการศึกษาผู้ใหญ่ และวิทยาลัยชุมชน หรือการศึกษาที่นอกเหนือจากการศึกษา ภาคบังคับ

3. งานรณรงค์เพื่อการรู้หนังสือเผยแพร่ข่าวสารต่าง ๆ แก่ประชาชนทั่วไป

4. งานการอบรมปกครองดูแลแนะนำการศึกษา การแนะแนวอาชีพ และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ แก่ประชาชนทั่วไป

5. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

งานส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม

1. กำหนดแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับกิจกรรม และงานประเพณีท้องถิ่น งานศิลปหัตถกรรม ท้องถิ่น งานส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น และงานอนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น

2. การดำเนินกิจกรรม ส่งเสริมเอกลักษณ์ของท้องถิ่น

3. การติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน

4. ประชาสัมพันธ์งานส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

5. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

หน่วยศึกษานิเทศก์

1. งานสำรวจความต้องการและปัญหาทางการศึกษา

2. งานจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลสถิติทางการศึกษา

3. งานวิจัยทางการศึกษา

4. งานพัฒนาหลักสูตร

5. งานให้บริการทางการศึกษาทั่วไปด้วยการนิเทศให้คำปรึกษาแนะนำปัญหาทางวิชาการ

6. งานเขียนเอกสาร ตำรา ผลิตอุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอน

7. งานค้นคว้าทดลองและเผยแพร่เทคนิควิทยาการแผนใหม่ทางการศึกษางานประชุม อบรม สัมมนา ประสานงานและให้บริการทางด้านวิชาการ

8. งานการวัดผล ประเมินผลทางการศึกษา

9. งานส่งเสริมสุขภาพ และควบคุมมาตรฐานทางการศึกษา

10. งานประสานงานการดำเนินงานด้านวิชาการกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

นางศรีรัตน์ วงษ์วิรัตน์

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

ฝ่ายบริหารการศึกษา

- ว่าง -

- ว่าง -

งานโรงเรียน

นางเฉลิมศรี วังนาค

นักวิชาการการศึกษา ชำนาญการ

ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

สิบเอกอนุสรณ์ คำมี

นักวิชาการการศึกษาชำนาญการ

งานส่งเสริมประเพณีศาสนาและวัฒนธรรม

สิบเอกอนุสรณ์ คำมี

นักวิชาการการศึกษาชำนาญการ

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

น.ส.วิรังรอง รามบุตร

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

งานการเงินและบัญชี

-ว่าง-

-ว่าง-

งานธุรการ

นางสุพัตรา ตาทิพย์

เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

หน่วยนิเทศน์การศึกษา

-ว่าง-

หน่วยนิเทศน์การศึกษา

กองการศึกษา เทศบาลเมืองกำแพงเพชร 

111 ถ.เลี่ยงเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์/  0-5571-8200 , 20 คู่สาย โทรสาร/  0-5571-8225