กองการช่าง


1. งานวิศวกรรม มีหน้าที่เกี่ยวกับ

           (1) ออกแบบคำนวณด้านวิศวกรรม

           (2) งานวางโครงการและการก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม

           (3) งานให้คำปรึกษาแนะนำและบริการเกี่ยวกับงานทางด้านวิศวกรรม

           (4) งานตรวจสอบแบบแปลนการขออนุญาต ปลูกสร้างอาคารทางด้านวิศวกรรม

           (5) งานออกแบบรายการรายละเอียดทางด้านวิศวกรรม

           (6) งานสำรวจหาข้อมูลหารายละเอียดเพื่อคำนวณ ออกแบบกำหนดรายละเอียดทาง

            ด้านวิศวกรรม

           (7) งานศึกษาวิเคราะห์วิจัยทางด้านวิศวกรรม

           (8) งานประมาณราคาก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม

           (9) งานควบคุมการก่อสร้างในสาขาวิศวกรรม

         (10) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

2. งานสถาปัตยกรรม มีหน้าที่เกี่ยวกับ

           (1) งานออกแบบ เขียนแบบทางด้านสถาปัตยกรรมและมัณฑนศิลป์

           (2) งานวางโครงการ จัดทำผัง และควบคุมการก่อสร้างทางสถาปัตยกรรม มัณฑนศิลป์

           (3) งานให้คำปรึกษาแนะนำด้านสถาปัตย์กรรมมัณฑนศิลป์

           (4) งานตรวจสอบแบบแปลน การขออนุญาตปลูกสร้างด้านสถาปัตยกรรมตามกฎหมาย

           (5) งานควบคุมก่อสร้างทางสถาปัตยกรรม

           (6) งานออกแบบรายการทางสถาปัตยกรรม

           (7) งานสำรวจข้อมูลเพื่อออกแบบสถาปัตยกรรม

           (8) งานวิเคราะห์ วิจัย ทางด้านสถาปัตยกรรมมัณฑนศิลป์

           (9) งานประมาณราคาก่อสร้างทางด้านสถาปัตยกรรมมัณฑนศิลป์

           (10) งานให้บริการด้านสถาปัตยกรรม มัณฑนศิลป์และงานด้านศิลปกรรมต่างๆ

           (11) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

3. งานผังเมือง มีหน้าที่เกี่ยวกับ

           (1) งานจัดทำผังเมืองรวม

           (2) งานจัดทำผังเมืองเฉพาะ

           (3) งานพัฒนาและปรับปรุงชุมชนแออัด

           (4) งานควบคุมแนวเขตถนน ทางสาธารณะและที่ดินสาธารณประโยชน์

           (5) งานสำรวจรวบรวมข้อมูลทางด้านผังเมือง

           (6) งานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางบก ทางน้ำ

           (7) งานตรวจสอบโครงการพัฒนาผังเมือง

           (8) งานให้คำปรึกษาด้านผังเมือง

           (9) งานให้คำปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม

           (10) งานควบคุมให้ปฏิบัติตามผังเมืองรวม

           (11) งานวิเคราะห์วิจัยงานผังเมือง

           (12) งานวิเคราะห์วิจัยด้านสิ่งแวดล้อม

           (13) งานเวนคืนและจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน

           (14) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

ผู้อำนวยการกองช่าง

นายธีรพล เหมือนอินทร์

ผู้อำนวยการกองช่าง

ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

นายประสิทธิ์ กองวงศ์

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง นักบริหารงานช่าง ระดับต้น

งานสถาปัตยกรรม

- ว่าง -

- ว่าง -

งานผังเมือง

นายสุประวัติ บุญภักดี

นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน

ฝ่ายการโยธา

- ว่าง -

- ว่าง -

งานศูนย์เครื่องมือจักรกล

นายชัยรัตน์ ศรีวิหก

นายช่างเครื่องกล ปฏิบัติงาน

งานวิศวกรรมไฟฟ้า

นายอุดม ท่อนแก้ว

นายช่างไฟฟ้า ชำนาญงาน

นายปัทมร โพธิปัทมะ

นายช่างโยธา อาวุโส

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นายวุฒิชัย สุขแช่ม

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ระดับต้น

งานธุรการ

น.ส.รัชนก แซ่ตั้ง

เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

นางมนตรา โพเทพ

เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน

หมวดหมู่

ไฟล์เอกสารทั้งหมด

กองการช่าง เทศบาลเมืองกำแพงเพชร 

111 ถ.เลี่ยงเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์/  0-5571-8200 , 20 คู่สาย โทรสาร/  0-5571-8225