กองการคลัง


    มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่าย การรับ การนำส่งเงิน การเก็บรักษาเงินและเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสำคัญ ฏีกา งานเกี่ยวกับ เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบำเหน็จบำนาญ เงินอื่นๆ งานเกี่ยวกับการจัดทำ งบประมาณ ฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่างๆ การจัดทำบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่างๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานทำงบทดลอง ประจำเดือน ประจำปี งานเกี่ยวกับการพัสดุของเทศบาลและงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง และที่ได้รับมอบหมาย

ผู้อำนวยการกองคลัง

นางเฉลิมพร เพชรประดับ

ผู้อำนวยการกองการคลัง

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นายอนุชิต บุญธิติ

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

งานธุรการ

น.ส.วรนิตย์ กลึงมั่น

เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

นางยุพิน อุดมรัตนศิริชัย

เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

ฝ่ายบริหารงานคลัง

-ว่าง-

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

งานพัสดุและทรัพย์สิน

นางพิมประไพ หังษา

เจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงาน

น.ส.ณภรปรภา ปวรคุณชัย

เจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติงาน

งานการเงินและบัญชี

นางเปรมจิต ตรีภูมิทัต

นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

น.ส.คุนัญญา ศรีหะนาท

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน

นางสาวทิพย์พรัตน์ อุทัยทิพย์

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน

นายเฉลิมพล สมจิตร

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน

ฝ่ายพัฒนารายได้

น.ส.พนม พลับผล

หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้

งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์

น.ส.ศุวรัตน์ มหึมา

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ชำนาญงาน

น.ส.กันยากร รัศมี

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ชำนาญงาน

- ว่าง -

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ชำนาญงาน

ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

นางเฉลิมพร เพชรประดับ

รักษาการ หัวหน้าฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

น.ส.วริศรา ติ๊บงา

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติงาน

กองการคลัง เทศบาลเมืองกำแพงเพชร 

111 ถ.เลี่ยงเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์/  0-5571-8200 , 20 คู่สาย โทรสาร/  0-5571-8225