สำนักงานปลัดเทศบาล


งานทะเบียนราษฎร

มีหน้าที่เกี่ยวกับ

(๑) งานตามพระราชบัญญัติทะเบียนราษฎรและตามพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน

(๒) งานจัดเตรียมการเลือกตั้ง

(๓) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

(๔) งานตามพระราชบัญญัติทะเบียนราษฎรและตามพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน

(๕) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย


งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

มีหน้าที่เกี่ยวกับ

(๑) งานรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ

(๒) งานป้องกันและระงับอัคคีภัย

(๓) งานวิเคราะห์และพิจารณา ทำความเห็น สรุป รายงาน เสนอแนะรวมทั้งดำเนินการด้านกฎหมายและ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน และระงับอัคคีภัยธรรมชาติและสาธารณภัยอื่น เช่น อุทกภัย วาตภัย

(๔) งานตรวจสอบ ควบคุมดูแลในการจัดเตรียมและอำนวยความ สะดวกในการป้องกันบรรเทาและระงับสาธารณภัยต่างๆ

(๕) งานจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(๖) งานฝึกซ้อมและดำเนินการตามแผน

(๗) งานเกี่ยวกับวิทยุสื่อสาร

(๘) งานการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

(๙) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย


งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง

มีหน้าที่เกี่ยวกับ

(๑) งานตรวจสอบและจัดระเบียบในตลาดสด หาบเร่ แผงลอย รวมทั้งการค้าที่น่ารังเกียจ และอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ

(๒) งานควบคุมตรวจสอบและดำเนินการให้เป็นไปตามเทศบัญญัติข้อบังคับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

(๓) งานศึกษาและวิเคราะห์ข่าวเพื่อเสนอแนะวางแผนหรือโครงการที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงแห่งชาติ

(๔) งานประสานงานกับจังหวัดและอำเภอในการรักษาความสงบ เรียบร้อยและความมั่นคง

(๕) งานมวลชนต่างๆ เช่น การฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้าน

(๖) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย


ฝ่ายบริหารงานทั่วไปงานธุรการ

มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ

(๑) งานสารบรรณของเทศบาล

(๒) งานดูแลรักษา จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์การติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ

(๓) งานเลขานุการผู้บริหาร

(๔) งานประชุมสภาเทศบาล

(๕) งานทะเบียนประวัติผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล

(๖) งานประชุมคณะเทศมนตรี และพนักงานเทศบาล

(๗) งานสาธารณกุศลของเทศบาลและหน่วยงานต่างๆที่ขอความร่วมมือ

(๘) งานตรวจสอบแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ

(๙) งานรักษาความสะอาดและความปลอดภัยของสถานที่ราชการ

(๑๐) งานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง

(๑๑) งานจัดทำคำสั่งและประกาศของเทศบาล

(๑๒) งานรับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน

(๑๓) งานสวัสดิการของพนักงานและลูกจ้าง

(๑๔) งานรัฐพิธี

(๑๕) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย


ฝ่ายอำนวยการ
๑ งานการเจ้าหน้าที่

มีหน้าที่เกี่ยวกับ

(๑) งานบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง

(๒) งานบรรจุแต่งตั้ง โอน ย้าย และเลื่อนระดับ

(๓) งานการสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก และการคัดเลือก

(๔) งานทะเบียนประวัติและบัตรประวัติ พนักงานและลูกจ้าง

(๕) งานปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคล

(๖) งานประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี

(๗) งานอนุมัติปรับปรุงตำแหน่งและอัตรากำลัง

(๘) งานพัฒนาบุคลากร เช่น การฝึกอบรม สัมมนา การศึกษาและดูงานการลาศึกษาต่อ การขอรับทุนการศึกษา

(๙) งานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง การให้ค่าตอบแทนพิเศษและเงินรางวัลประจำปี

(๑๐) งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมาลาและผู้ทำคุณประโยชน์

(๑๑) งานสวัสดิการพนักงานและลูกจ้าง งานประกันสังคม

(๑๒) งานการลาพักผ่อนประจำปีและการลาอื่น ๆ

(๑๓) งานแจ้งมติ ก.ท. และ ก.ท.จ. ให้กองหรือฝ่ายต่าง ๆ ทราบ

(๑๔) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย


๒ งานการเจ้าหน้าที่
มีหน้าที่เกี่ยวกับ

(๑) งานจัดตั้งเทศพาณิชย์

(๒) งานตรวจสอบ รายงาน ควบคุมและดูแลกิจการเทศพาณิชย์

(๓) งานประสานเกี่ยวกับกิจกรรมเทศพาณิชย์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

(๔) งานวิเคราะห์และปรับปรุงเทศพาณิชย์

(๕) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย


หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร

นายกิติศักดิ์ แก้วตา

นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

-

-

งานธุรการ

นางศรัณย์พร สมโภชน์

เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

นายนพดล มังคละคีรี

เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นางสรัญญา รามสูตร

นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น

งานการเจ้าหน้าที่

น.ส.อนุรักษ์ ประวิตราวงศ์

นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ

-ว่าง-

นักทรัพยากรบุคคล

หัวหน้าฝ่ายปกครอง

จ่าเอกเขตรัฐ ต๋าคำ

หัวหน้าฝ่ายปกครอง

งานทะเบียนราษฎร

นางทับทิม อุณจักร

เจ้าพนักงานทะเบียน ปฏิบัติงาน

น.ส.ชลธิชา หมีโชติ

เจ้าพนักงานทะเบียน ปฏิบัติงาน

งานบริหารทั่วไป

นางศศิวิมล บุญคง

นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นายสมยศ นันทวงษ์

เจ้าพนักงานป้องกันฯ ชำนาญงาน

นายวิชัย แสงดาว

เจ้าพนักงานป้องกันฯ ชำนาญงาน

นายธงชัย แก้วจุฬารัตน์

เจ้าพนักงานป้องกันฯ ชำนาญงาน

สำนักงานปลัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร 

111 ถ.เลี่ยงเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์/  0-5571-8200 , 20 คู่สาย โทรสาร/  0-5571-8225