ปลัดเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ

นายปกฤษณ์ คำเหลือง

ปลัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร

รองปลัดเทศบาล

นางศศิธร ศิริพงษ์

รองปลัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร

หัวหน้าส่วนราชการ

นายอุโลม ชูสุวรรณ

ผอ.กองสวัสดิการสังคม

นางศรีรัตน์ วงษ์วิรัตน์

ผอ.กองการศึกษา

นายธีรพล เหมือนอินทร์

ผอ.กองช่าง

นายวสันต์ เสริฐศรี

ผอ.กองช่างสุขาภิบาล

นายกิติศักดิ์ แก้วตา

หัวหน้าสำนักปลัด

นายระพิน ดิษทับ

ผอ.กองวิชาการและแผนงาน

นางเฉลิมพร เพชรประดับ

ผอ.กองการคลัง

นางปัทมา พวงมาลัย

พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ