ปลัดเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ

นายนพพร ทองอ่อน

ปลัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร โทร 093-998-9556

รองปลัดเทศบาล

นางศศิธร ศิริพงษ์

รองปลัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร โทร 081-280-9328

หัวหน้าส่วนราชการ

นายอุโลม ชูสุวรรณ

ผอ.กองสวัสดิการสังคม โทร 081-675-8669

นางศรีรัตน์ วงษ์วิรัตน์

ผอ.กองการศึกษา โทร 095-635-5731

นายธีรพล เหมือนอินทร์

ผอ.กองช่าง โทร 082-171-0148

นายวสันต์ เสริฐศรี

ผอ.กองช่างสุขาภิบาล โทร 085-535-4456

นายกิติศักดิ์ แก้วตา

หัวหน้าสำนักปลัด โทร 093-146-6516

นางศิริวรรณ คัชมาตย์

ผ.อ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โทร 080-492-9659

นายระพิน ดิษทับ

ผอ.กองวิชาการและแผนงาน โทร 084-618-0210

นางเฉลิมพร เพชรประดับ

ผอ.กองการคลัง โทร 089-639-9456