ปลัดเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ

นางศศิธร ศิริพงษ์

รองปลัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร

รองปลัดเทศบาล

นางศศิธร ศิริพงษ์

รองปลัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร

หัวหน้าส่วนราชการ

นายอุโลม ชูสุวรรณ

ผอ.กองสวัสดิการสังคม

นางศรีรัตน์ วงษ์วิรัตน์

ผอ.กองการศึกษา

นายธีรพล เหมือนอินทร์

ผอ.กองช่าง

นายวสันต์ เสริฐศรี

ผอ.กองช่างสุขาภิบาล

นายกิติศักดิ์ แก้วตา

หัวหน้าสำนักปลัด

นายระพิน ดิษทับ

ผอ.กองวิชาการและแผนงาน

นางเฉลิมพร เพชรประดับ

ผู้อำนวยการกองการคลัง

นางปัทมา พวงมาลัย

พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ