ปลัดเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ

นายนพพร ทองอ่อน

ปลัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร

รองปลัดเทศบาล

นางศศิธร ศิริพงษ์

รองปลัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร

หัวหน้าส่วนราชการ

นายอุโลม ชูสุวรรณ

ผอ.กองสวัสดิการสังคม

นางศรีรัตน์ วงษ์วิรัตน์

ผอ.กองการศึกษา

นายธีรพล เหมือนอินทร์

ผอ.กองช่าง

นายวสันต์ เสริฐศรี

ผอ.กองช่างสุขาภิบาล

นายกิติศักดิ์ แก้วตา

หัวหน้าสำนักปลัด

นางศิริวรรณ คัชมาตย์

ผ.อ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นายระพิน ดิษทับ

ผอ.กองวิชาการและแผนงาน

นางเฉลิมพร เพชรประดับ

ผอ.กองการคลัง