ภาพกิจกรรม


การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการคณะกรรมการสันนิบาตเทศบาลจังหวัดกำแพงเพชร

การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการคณะกรรมการสันนิบาตเทศบาลจังหวัดกำแพงเพชร

วันที่ 22 ม.ค. 2564

    เมื่อวันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2564 เวลา 08.30 น. ณ โรงแร