ภาพกิจกรรม


การประชุมคณะทำงานโครงการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2564 เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการตรวจประเมินรอบที่ 2

การประชุมคณะทำงานโครงการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2564 เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการตรวจประเมินรอบที่ 2

วันที่ 20 เม.ย. 2564

    ด้วยเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ได้ผ่านการประเมินการบริหารจั