การประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัด ครั้งที่ 1/2562


เผยแพร่เมื่อวันที่ 11 ก.พ. 2562

เข้าชมแล้วทั้งหมด 174 ครั้ง


    เมื่อวันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ 2562 เวลา 09:30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร โดยมีนายไพโรจน์ แก้วแดง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัด ครั้งที่ 1/2562 พร้อมด้วย ดร.ไอศูรย์ ดีรัตน์ ท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร นายประทีป ตระกูลสา หัวหน้าสำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร และคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง โดยมีวาระการประชุมดังนี้

1.เรื่องรับรองงานรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการจัดการปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม 2561

2.เรื่องเพื่อทราบ

    - รายงานผลการปฏิบัติตามแผนรณรงค์แยกก่อนทิ้งเพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอยประจำปีงบประมาณพ. ศ. 2562

    - รายงานผลการดำเนินโครงการประกวดสื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมสร้างจิตสำนึกการคัดแยกขยะภายใต้แนวคิด ร่วมกันเปลี่ยน ร่วมกันแยก ก่อนทิ้ง

    - แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนจังหวัดสะอาดประจำปีพศ 2562

3.เรื่องเพื่อพิจารณา

    - รายงานความคืบหน้าโครงการจัด การขยะมูลฝอยเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าจากชุมชนขององค์การบริหารส่วนตำบลพานทองและเทศบาลตำบลไทรงาม

    - เทศบาลเมืองกำแพงเพชรขอหารือการใช้พื้นที่เพื่อการกำจัดขยะมูลฝอย

    - เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงการรวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการ มูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาพกิจกรรม