โครงการตามแนวทางพระราชดำริ สุขาภิบาลอาหารที่ดีในชุมชน


เผยแพร่เมื่อวันที่ 19 มี.ค. 2562

เข้าชมแล้วทั้งหมด 525 ครั้ง


    วันที่ 19 มีนาคม 2562 งานโรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ร่วมกับงานสุขาภิบาลอาหาร กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองกำแพงเพชร และ อาสาสมัครสาธารสุขเขตเทศบาลเมืองฯ จำนวน 5 ชุมชน ประกอบด้วย ชุมชนพัฒนาท้องถิ่น ชุมชนว้ดกะโลทัย ชุมชนหนองรี ชุมชนป่ามะปราง และชุมชนเพชรทรายทอง ออกเก็บตัวอย่างอาหารร้านค้าในชุมชน เพื่อตรวจสอบสารปนเปื้อนในอาหาร ภายใต้โครงการตามแนวทางพระราชดำริ สุขาภิบาลอาหารที่ดีในชุมชน ผลพบว่าตัวอย่างอาหารประเภทปูดองพบสารฟอร์มารีน เต้าเจี้ยวพบสารกันรา และลูกชิ้นหมู ลูกชิ้นเนื้อ ไส้กรอก ตรวจพบสารบอร์แรกซ์


ภาพกิจกรรม