โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ร่วมกับ โรงพยาบาลกำแพงเพชรออกคัดกรองเอกซเรย์ปอดเพื่อค้นหาวัณโรครายใหม่ตามกลุ่มเสี่ยง


เผยแพร่เมื่อวันที่ 20 มี.ค. 2562

เข้าชมแล้วทั้งหมด 256 ครั้ง


    วันที่ 20 มีนาคม 2562 โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชรร่วมกับโรงพยาบาลกำแพงเพชรออกคัดกรองเอกซเรย์ปอดเพื่อค้นหาวัณโรครายใหม่ตามกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ ผู้สัมผัสร่วมบ้านผู้ป่วยวัณโรค ผู้สูงอายุ 60 ปี ขึ้นไป ที่มีโรคร่วม เช่น โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรคไตวาย ติดสุรา/บุหรี่ หรือมีโรคร่วมอื่นๆบุคลากรสาธารณสุข ฯลฯ


ภาพกิจกรรม