โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ออกดำเนินการตรวจคัดกรองความเสี่ยงต่อโรคความดันโลหิตสูงเบาหวาน หัวใจ และหลอดเลือด ให้แก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยง


เผยแพร่เมื่อวันที่ 21 มี.ค. 2562

เข้าชมแล้วทั้งหมด 217 ครั้ง


    วันที่ 21 มีนาคม 2562 เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ออกดำเนินการตรวจคัดกรองความเสี่ยงต่อโรคความดันโลหิตสูงเบาหวาน หัวใจ และหลอดเลือด ให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยงอายุ 35 ปีขึ้นไปในชุมชนเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชรได้แก่ ชุมชนประชาหรรษา และชุมชนเพชรทรายทอง โดยได้รับความร่วมมือ ด้วยดีจากอาสาสมัครสาธารณสุข และกรรมการชุมชน ในการร่วมดำเนินกิจกรรมตรวจคัดกรองความเสี่ยงต่อโรคให้แก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยง


ภาพกิจกรรม