โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่ผู้ป่วย ในชุมชนป่ามะปราง


เผยแพร่เมื่อวันที่ 25 มี.ค. 2562

เข้าชมแล้วทั้งหมด 185 ครั้ง


    วันที่ 25 มีนาคม 2562 โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่ผู้ป่วย และกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน ในชุมชนวังคาง เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดโรค ลดภาวะแทรกซ้อนของโรคตลอดจนให้ผู้ป่วย และกลุ่มเสี่ยงสามารถควบคุมความดันโลหิต และน้ำตาลในเลือดได้ตามเกณฑ์ และออกดำเนินการตรวจคัดกรองความเสี่ยงต่อโรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน หัวใจ และหลอดเลือด ให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยงอายุ 35 ปีขึ้นไปในชุมชนป่ามะปราง โดยได้รับความร่วมมือด้วยดีจากอาสาสมัครสาธารณสุข และกลุ่มเป้าหมายในการร่วมกิจกรรมต่างๆ


ภาพกิจกรรม