โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ดำเนินการออกหน่วยสาธารณสุขเคลื่อนที่ตรวจรักษาพยาบาล ให้แก่ประชาชนที่เจ็บป่วย ในชุมชนเพชรชูทรัพย์


เผยแพร่เมื่อวันที่ 4 เม.ย. 2562

เข้าชมแล้วทั้งหมด 337 ครั้ง


    วันที่ 4 เมษายน 62 งานรักษาพยาบาล และงานส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ได้ดำเนินการออกหน่วยสาธารณสุขเคลื่อนที่ตรวจรักษาพยาบาล ให้แก่ประชาชนที่เจ็บป่วย และตรวจคัดกรองความเสี่ยงต่อโรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน หัวใจ และหลอดเลือด ให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยงอายุ 35 ปีขึ้นไปในชุมชนเพชรชูทรัพย์


ภาพกิจกรรม