กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตำบลดูแลผู้สูงอายุระยะยาว และนวตกรรมการพัฒนาคุณภาพขีวิคผู้สูงอายุ ประจำปี 2562


เผยแพร่เมื่อวันที่ 19 เม.ย. 2562

เข้าชมแล้วทั้งหมด 131 ครั้ง


    วันที่ 19 เมษายน 2562 ผู้ดูแลระบบการดูแลผู้สูงอายุ (Care Manager : CM) งานโรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ร่วมกับโรงพยาบาลกำแพงเพชร ผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Care Giver : CG) เขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร และนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุนครชากังราว เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตำบลดูแลผู้สูงอายุระยะยาว และนวตกรรมการพัฒนาคุณภาพขีวิคผู้สูงอายุ ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมประธานกาญจนาลัย ชั้น 4 ตึกอาคารผู้ป่วยนอก 60 ปี โรงพยาบาลกำแพงเพชร


ภาพกิจกรรม