การอบรมให้ความรู้กับอาสาสมัครสาธารณสุข เขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ประจำเดือนพฤษภาคม 2562


เผยแพร่เมื่อวันที่ 14 พ.ค. 2562

เข้าชมแล้วทั้งหมด 117 ครั้ง


    เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ร่วมกับโรงพยาบาลกำแพงเพชร จัดการอบรมให้ความรู้กับอาสาสมัครสาธารณสุข เขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 ตามโครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. ประจำปี 2562 โดยได้รับเงินจัดสรรงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองกำแพงเพชร โดยมีนายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมในครั้งนี้ ร่วมด้วย คณะผู้บริหารเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนการงานฯ นางจงรักษ์ ศรีตะวัน นักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เข้าร่วมในพิธีเปิดกันอย่างพร้อมเพรียง

    

    ในการจัดอบรมครั้งนี้ มีการประชุมวิชาการตามแนวทางหลักสูตรการอบรมฟื้นฟูอาสาสมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในหัวข้อเรื่อง คลินิกวัคซีนผู้ใหญ่ การป้องกันและควบคุมโรคคอตีบ และบาดทะยัก โดยคุณกุลสินี สาพาที พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ และนางจงรักษ์ ศรีตะวัน นักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร การป้องกันและควบคุมโรคไข้หูดับ (สเตรปโตคอคคัส ซูอิส) โดยคุณกีรติวดี ฉัตรหลวง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร


    ซึ่งการอบรมให้ความรู้กับอาสาสมัครสาธารณสุข เขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชรในครั้งนี้มี อสม.เข้ารับการอบรม จำนวน 205 คน จาก 27 ชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชรภาพกิจกรรม